Hoe ontsla je een bestuurder van een besloten vennootschap?

Deze blog gaat over het ontslag van een bestuurder die zijn werkzaamheden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst. Omdat zowel de aanstelling van de bestuurder als het ontslag van de bestuurder wordt geregeld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, betekent dit dat zowel het rechtspersonenrecht als het arbeidsrecht op de bestuurder van toepassing is.

Ruime ontslagvrijheid

De wet regelt dat de bestuurder van een besloten vennootschap te allen tijde kan worden ontslagen.  Op de bestuurder zijn het zowel het arbeidsrecht als het vennootschapsrecht van toepassing. Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Het vennootschapsrecht bevat regels die zien op besluitvorming binnen een bedrijf zoals bijvoorbeeld een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap.

Voor een bestuurder gelden beide soorten regels. Als de aandeelhouders vinden dat het voor de bestuurder tijd is om te vertrekken, dan doorkruisen ze daarmee het arbeidsrecht zoals dat geldt voor ‘normale’ werknemers. Aandeelhouders zijn in feite de eigenaren van de vennootschap en zij zijn uiteindelijk de baas, ook al ‘besturen’ ze het bedrijf niet. In de rechtspraak is duidelijk geworden dat met het vennootschapsrechtelijke ontslagbesluit van de aandeelhouders in beginsel ook de arbeidsovereenkomst van de bestuurder eindigt.

Dat er voor aandeelhouders een dergelijke ruime ontslagvrijheid is, betekent echter niet dat dit altijd zonder ontslagvergoeding zou moeten gebeuren. Ook al wordt je dus per direct ontslagen als bestuurder, er zijn toch wel mogelijkheden voor een gouden handdruk. Hoe dit werkt, is echter afhankelijk van de reden waarop het ontslag is gebaseerd en hoe dit wordt ingezet door de aandeelhouders. Het is raadzaam een ondernemingsrechtadvocaat in te schakelen bij kwesties als deze.

De reden dat een bestuurder mag afvloeien is vaak gelegen omdat hij het bedrijf niet succesvol leidt in de ogen van de aandeelhouders. De discussie daarover wordt dan netter verwoord als ‘een verschil van inzicht over het te voeren beleid van de onderneming’.

Ontslagvergoeding

Voor een bestuurder geldt – in tegenstelling tot een werknemer – dus dat er sprake kan zijn van ontslag zonder dat hij het daarmee eens is én zonder dat hij wordt beschermd door een preventieve toetsing van het UWV of de kantonrechter. Het is echter niet zo dat de bestuurder helemaal geen rechtsbescherming toekomt. Hij kan namelijk recht hebben op een transitievergoeding. Daarnaast kan hij recht hebben op een billijke vergoeding indien de reden van ontslag niet alsnog kan worden geschaard onder in artikel 7:669 lid 3 BW limitatief opgesomde ontslagpunten.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat tegenvallende resultaten kunnen worden gezien als een verschil van inzicht (over de invulling van de functie) en wordt gezien als de h-ontslaggrond van artikel 7:669 BW en een karig ontslag met enkel de transitievergoeding daarmee dreigt.

Mocht niet een redelijke grond voor ontslag in acht wordt genomen ex artikel 7:669 BW, dan maakt dit de werkgever schadeplichtig via artikel 7:682 lid 3 onder a BW. Zoals aangegeven komt de bestuurder sowieso op straat te staan, maar dit artikel sanctioneert achteraf met schadeplichtigheid in geval van een bestuurdersontslag in strijd met artikel 7: 669 BW.

Uit de rechtspraak komt een beeld naar voren dat er niet vaak gebruik kan worden gemaakt van artikel 7: 682 BW en voor een billijke vergoeding naast de transitievergoeding is dan geen plaats.

De Brouwer Advocaten

De Brouwer Advocaten adviseert bij indiensttreding en bij ontslag van bestuurders. Zorg dat u zowel in het begin van de samenwerking als achteraf uw verdediging in acht neemt. Immers, goede ontslagafspraken maakt een verstandige directeur samen met De Brouwer Advocaten aan het begin van zijn arbeidsovereenkomst.