Mag mijn werkgever mij ontslaan als ik in detentie zit?

Recentelijk kregen wij de vraag van een cliënt of zijn werkgever hem terecht kan ontslaan omdat hij in detentie zit. Een terechte vraag, want de gevolgen van een ontslag kunnen groot zijn voor een werknemer. Zeker als deze niet kan solliciteren naar een dienstbetrekking elders wegens het verblijf in detentie. In de praktijk melden werknemers zich vaak ziek of verschijnen zij zonder nadere uitleg niet op het werk. Vroeg of laat komt de werkgever in de meeste gevallen wel achter de reden van het niet verschijnen op het werk. De meeste werkgevers zullen dan willen overgaan tot ontslag. In deze blog zal worden ingegaan op de vraag of een werkgever een werknemer mag ontslaan wegens zijn detentie.

Veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Als een werknemer veroordeeld is tot een gevangenisstraf, zal de werkgever in de meeste gevallen direct willen overgaan tot ontslag. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechtbank. De werkgever vraagt in dat geval aan de rechter om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden. Uit de rechtspraak van de Hoge Raad volgt echter dat het enkele feit dat een werknemer in de gevangenis zit, onvoldoende is om tot ontslag over te gaan. Ben je veroordeeld tot een gevangenisstraf, dan zal de rechter bij de toetsing van het ontbindingsverzoek van de werkgever een afweging maken van de belangen van partijen. Bij deze afweging zijn de volgende omstandigheden onder meer van belang:

de zwaarte van het delict;

de duur van de vrijheidsbeneming;

de wijze waarop dit afstraalt op de werkgever;

de relatie tussen het strafbaar feit en de te verrichten werkzaamheden;

de duur van het dienstverband;

de leeftijd en arbeidsmarktpositie van de werknemer;

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat bij een zeer ernstig feit waarbij een langdurige gevangenisstraf is opgelegd, de kantonrechter eerder geneigd is om het ontbindingsverzoek van de werkgever toe te wijzen.  In sommige gevallen kan de rechter bij het toewijzen van een ontbindingsverzoek wel de werkgever veroordelen om de wettelijke transitievergoeding aan de werknemer te voldoen.

Nog geen veroordeling voor een strafbaar feit.

Zolang een werknemer nog niet strafrechtelijk is veroordeeld, geldt dat niet vaststaat dat de werknemer het strafbare feit heeft begaan. Het enkele feit dat een werknemer in de gevangenis zit in afwachting van zijn proces is onvoldoende om tot ontslag over te gaan. Het is immers niet aan de werkgever om de werknemer al te veroordelen. Een werkgever mag dus niet bij enkel een strafrechtelijke verdenking overgaan tot ontslag. Dit is anders als de werkgever civielrechtelijk bewijs heeft dat de werknemer het strafbare feit heeft gepleegd, bijvoorbeeld als de werknemer van de werkgever heeft gestolen.

De Brouwer Advocaten.

Bij De Brouwer Advocaten hebben wij niet alleen ervaren strafrechtadvocaten die u kunnen bijstaan in uw strafzaak, ook gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten en juristen staan voor u klaar uw belangen te behartigen. U kunt ons bereiken op 010 4230019 of via info@debrouweradvocaten.nl