Help, mijn werkgever heeft mijn loon stopgezet!

Regelmatig komen er cliënten bij De Brouwer Advocaten die aangeven dat hun werkgever een loonstop heeft opgelegd. Een loonstop heeft verregaande gevolgen. Je werkgever betaalt immers per direct geen loon meer uit. De wet stelt strenge eisen aan het opleggen van een loonstop. In de meeste gevallen wordt er door een werkgever niet op rechtmatige wijze een loonstop opgelegd. U kunt dan de loonstop aanvechten. Maar welke eisen stelt de wet aan een loonstop stelt en hoe kunt u deze aanvechten?

Wat is een loonstop?

Een werkgever moet het loon gedurende de eerste 104 weken door te betalen als u ziek bent. Ook is de werkgever verplicht om zich gedurende deze periode in te spannen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Andersom is een werknemer ook verplicht om medewerking te verlenen aan zijn of haar re-integratie. Als een werknemer weigert medewerking te verlenen aan zijn of haar re-integratie, bijvoorbeeld door zich niet te houden aan gemaakte afspraken of het verrichten van passende arbeid te weigeren, kan de werkgever een loonstop opleggen. Bij een loonstop betaalt de werkgever geen loon aan de werknemer tot het moment waarop de werknemer zich weer aan zijn of haar re-integratieverplichtingen houdt.

Verschil met loonopschorting

Een loonstop is niet hetzelfde als een loonopschorting. Bij een loonstop kan de werknemer geen aanspraak maken op zijn loon tot het moment dat hij weer aan zijn of haar re-integratieverplichtingen voldoet. Bij een loonopschorting behoudt de werknemer het recht op zijn of haar loon, maar wordt de uitbetaling van het loon slechts opgeschort tot het moment dat de werknemer aan zijn of haar verplichtingen voldoet.

Wanneer mag er een loonstop worden opgelegd

De loonstop is geregeld in artikel 7:629 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek. In dit artikel zijn zes gevallen genoemd wanneer het opleggen van een loonstop mogelijk is. Dit is mogelijk in de volgende situaties:

1. Indien de werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;

2. Indien de werknemer zijn herstel vertraagt of belemmert;

3. Indien de werknemer weigert om passende arbeid te verrichten zonder over gegronde redenen te beschikken;

4. Indien de werknemer niet meewerkt aan een voorschrift of maatregel die erop is gericht om het verrichten van passende arbeid mogelijk te maken;

5. Indien de werknemer weigert medewerking te verlenen aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;

6. Indien de werknemer zonder deugdelijke grond te laat is met het indienen van een WIA-aanvraag;

Eerst een schriftelijke waarschuwing

Voordat een werkgever een loonstop (of loonopschorting) mag opleggen dient de werknemer eerst schriftelijk te worden gewaarschuwd. In deze waarschuwing moet de werkgever aangeven wat er van de werknemer wordt verwacht, per wanneer de werknemer uiterlijk alsnog aan deze verwachting moet voldoen en welke sanctie er volgt indien de werknemer hier niet aan voldoet.

Indien een werkgever niet aan bovengenoemde vereisten voldoet, kan er niet rechtsgeldig een loonstop worden opgelegd.

De Brouwer Advocaten

Heeft uw werkgever u een loonstop opgelegd of u heeft wellicht een vraag over een ander soortgelijk vraagstuk? Neem dan contact op met De Brouwer Advocaten voor het inplannen van een kennismakingsgesprek met een van onze specialisten. De juristen en advocaten van De Brouwer Advocaten zijn gespecialiseerd in onder andere het arbeidsrecht. Bent u of kent u een persoon die in een dergelijke vervelende situatie zit, schroom dan niet om ons te contacten. U kunt ons bereiken op het telefoonnummer 010 4230019 of op het mailadres info@debrouweradvocaten.nl.