Algemeen

Orde van Advocaten

Mr. W.H.J.W. de Brouwer is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Neuhuyskade 94
2596 XM   Den Haag

Telefoon 070 3353535
info@advocatenorde.nl

Algemene voorwaarden

1. De Brouwer Advocaten B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatuur) tot doel heeft.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan De Brouwer Advocaten B.V., aan de partners en/of aan personen die ten behoeve van De Brouwer Advocaten B.V. werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.

3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door De Brouwer Advocaten B.V. ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Iedere aansprakelijkheid van De Brouwer Advocaten B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door De Brouwer Advocaten B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van € 10.000,-.
Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor De Brouwer Advocaten B.V. rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.

5. De keuze van door De Brouwer Advocaten B.V. in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. De Brouwer Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt De Brouwer Advocaten B.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.

6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

7. Door De Brouwer Advocaten B.V. verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen na declaratiedatum, zonder opschorting en/of verrekening, te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht in verzuim te zijn.

8. De rechtsverhouding tussen De Brouwer Advocaten B.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De Arrondissementsrechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen De Brouwer Advocaten B.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.

Klachtenregeling

Inleiding

Dit artikel bevat informatie over klachtenopvang van ons kantoor, ten behoeve van communicatie naar de cliënt:
De Brouwer Advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat.

U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot dhr. W.H.J.W. de Brouwer van ons kantoor. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. De ontvangst van uw klacht zal binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk bevestigd worden. Binnen 7 werkdagen wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Het is mogelijk dat hierbij de betrokken advocaat / medewerker aanwezig is. Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven. Binnen 10 werkdagen na dit gesprek zal uw klacht inhoudelijk beoordeeld worden. De Brouwer Advocaten zal u schriftelijk informeren omtrent de uitslag.
Indien gewenst kunt u binnen 3 werkdagen na ontvangst van de beoordeling met de beoordelaar de uitkomst bespreken.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag.
U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt binnen één maand na de afhandeling van de klacht er toch voor kiest om naar de gewone rechter te gaan.
In geval van incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies, indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie in depot stort.
Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding.

De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.<br
>De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie is geen hoger beroep mogelijk. Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd.
Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U kunt de Geschillencommissie bereiken via Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46
2591 XR   Den Haag
Telefoon   070 310 53 10

Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Verzekering

De Brouwer Advocaten B.V. is inzake de beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Niehoff, Werning & Kooij, Postbus 1710, 3800 BS Amersfoort.
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

Hoogte dekking beroepsaansprakelijkheidsverzekering: € 500.000,00 per aanspraak per jaar met een maximum van € 1.000.000,00 voor de totale aanspraken in het verzekeringsjaar.